2017 оны 06-р сарын 06-ны өдөр Хөгнө-Тарнын БЦГ-н хамгаалалтын захиргаанаас ТХГН-т аялал жуулчлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй ААН-н дарга менежерүүд, Рашаант сумын цагдаагийн тасаг , Рашаант сумын ИТХ-н дарга, Засаг дарга, болон холбогдох мэргэжилтэнүүдийг хамарсан уулзалт ярилцлага зохион байгууллаа. Уулзалтанд Баянговь, Хоёр загал, Монгол-Алтай, Хөгнөхаан, Эдентур, Ханхар-Уул, Эрдэнэ-Өвгөн тур зэрэг баазууд оролцож аялал жуулчлалын баазуудад тулга мдаж буй асуудалууд, цаашид хэрхэн харилцаа уялдаатай ажиллах 2017 онд хийх ажлын талаар өөр өөрсдийн санал хүсэлтээ солилцсон уулзалт зохион байгууллаа.